Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου της Skytrack

Νομικές Πληροφορίες & Ενημερώσεις

Ιδιοκτησία της ιστοσελίδας. Συμφωνία με τους Όρους Χρήσης

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (οι «Όροι Χρήσης») ισχύουν για την ιστοσελίδα της Skytrack που βρίσκεται στο www.gprs.store, και όλες οι συναφή τοποθεσίες που συνδέονται με την www.gprs.store από την Skytrack, οι θυγατρικές και οι συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένων των χώρων Skytrack σε όλο τον κόσμο (συλλογικά, η «Ιστοσελίδα»). Η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Skytrack EE. («Skytrack») και των δικαιοπαρόχων της. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Η Skytrack διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα αυτών των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτούς τους Όρους Χρήσης περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Εφ ‘όσον συμμορφώνεστε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, η Skytrack σας παραχωρεί ένα προσωπικό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο προνόμιο, περιορισμένης εισόδου και χρήσης της ιστοσελίδας.

Περιεχόμενο

Όλα τα κείμενα, γραφικά, διεπαφές χρηστών, οπτικές διασυνδέσεις, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, ήχοι, μουσική, έργα τέχνης και κώδικα υπολογιστή (αναφερόμενο ως, “Περιεχόμενο”), που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στο σχεδιασμό, τη δομή, την επιλογή, το συντονισμό, την έκφραση, “εμφάνισης και αίσθησης” και διάταξη αυτού του περιεχομένου, που περιέχονται στον ιστότοπο ανήκει, ελέγχεται ή αδειοδοτηθεί από ή προς Skytrack, και προστατεύεται από το εμπόριο φόρεμα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και νόμους περί εμπορικών σημάτων, και διάφορα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, κανένα τμήμα του δικτυακού τόπου και όχι περιεχόμενο μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευθεί, να φορτωθεί, αναρτηθεί, να εμφανισθεί δημοσίως, να κωδικοποιηθεί, να μεταφραστεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένου του “κατοπτρισμού») σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή, server, ιστοσελίδα ή άλλο μέσο για δημοσίευση ή διανομή ή για κάθε εμπορική επιχείρηση, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Skytrack.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (όπως αρχεία δεδομένων, γνωστικά άρθρα και παρόμοια υλικά) που διατίθενται σκόπιμα από της Skytrack για κατέβασμα από την ιστοσελίδα της Skytrack, με την προϋπόθεση ότι (1) δεν θα αφαιρέσετε οποιαδήποτε σηματοδότηση ιδιοκτησίας σε όλα τα αντίγραφα της εγγράφων αυτών, (2) θα χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες αυτές μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα αντιγράψετε ή θα αναρτήσετε τις πληροφορίες αυτές σε οποιοδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο internet και δεν θα μεταδίδονται με οποιοδήποτε μέσο, (3) δεν θα πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις σε οποιεσδήποτε πληροφορίες, και (4) δεν θα προσθέσετε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα.

Χρήση της ιστοσελίδας

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” ή άλλη αυτόματη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμος ή μεθοδολογία, ή οποιαδήποτε παρόμοια ή ισοδύναμα χειροκίνητη διαδικασία, για να έχετε πρόσβαση, να αποκτήσετε, να αντιγράψετε ή να παρακολουθήσετε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε περιεχομένου ή με οποιοδήποτε τρόπο να αναπαράγετε ή να παρακάμψετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου, να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφα ή πληροφορίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων που δεν διατίθενται εσκεμμένα μέσω της ιστοσελίδας. Η Skytrack διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα.

Δεν μπορείτε να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα ή χαρακτηριστικό της ιστοσελίδας, ή οποιαδήποτε άλλα συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με την ιστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε διακομιστή Skytrack, ή σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω της ιστοσελίδας, με “hacking”, αποκρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλα παράνομα μέσα.

Δεν μπορεί να ανιχνεύσετε, να σαρώσετε ή να δοκιμάσετε την ευπάθεια της ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με την ιστοσελίδα, ούτε να παραβιάζετε τα μέτρα ασφάλειας ή ταυτότητας στην ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε δίκτυο συνδέεται με την ιστοσελίδα. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αντίστροφη αναζήτηση, ή να επιδιώξετε να εντοπίσετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας, ή οποιονδήποτε άλλο πελάτη της Skytrack, συμπεριλαμβανομένου οποιαδήποτε λογαριασμού της Skytrack που δεν ανήκει σε εσάς, πηγή της, ή να εκμεταλλευτεί τε την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή πληροφορίες που διατίθενται ή προσφέρονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε τρόπο, όπου ο σκοπός είναι να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε προσωπική ταυτότητα ή πληροφορίες, εκτός από τις δικές σας πληροφορίες, όπως προβλέπεται από την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που υποβάλλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή της ιστοσελίδας ή των συστημάτων ή των δικτύων της Skytrack, ή οποιαδήποτε συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται με την ιστοσελίδα ή τη Skytrack.
Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα για να παρέμβουν ή να προσπαθήσουν να παρέμβουν στη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε συναλλαγής που διεξάγεται στην ιστοσελίδα, ή με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου προσωπικού λογαριασμού της ιστοσελίδας.

Δεν μπορείτε να πλαστογραφήσετε κεφαλίδες ή αλλιώς χειριστείτε αναγνωριστικά, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε μηνύματος ή μετάδοση από τη Skytrack ή μέσω της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρονται από ή μέσω της Ιστοσελίδας. Δεν μπορείτε να προσποιηθείτε ότι είστε, ή ότι εκπροσωπείτε, κάποιο άλλο, ή να υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες Όρους Χρήσης ή για να ζητήσετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα της Skytrack ή άλλων.

Αγορές, Άλλοι Όροι και προϋποθέσεις

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις μπορούν να ισχύουν για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών και για συγκεκριμένα τμήματα ή λειτουργίες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμούς, προσφορές ή άλλα παρόμοια, το σύνολο των οποίων οι όροι γίνονται ένα μέρος αυτών των Όρων Χρήσης με βάση αυτή την αναφορά. Συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως και της αποδοχής ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσετε ή να συμμετέχετε σε τέτοια υπηρεσία ή χαρακτηριστικό. Αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των Όρων Χρήσης και τους όρους που δημοσιεύονται για ή που εφαρμόζονται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της ιστοσελίδας ή για οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται στην ή μέσω της ιστοσελίδας, οι τελευταίοι όροι θα είναι σε ισχύει σε σχέση με τη χρήση αυτού του τμήματος της ιστοσελίδας ή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Οι υποχρεώσεις της Skytrack, αν υπάρχουν, σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της διέπονται αποκλειστικά από τις συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται και τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αλλαγή σε αυτές τις συμφωνίες.

Η Skytrack μπορεί να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στην ιστοσελίδα, ή στις ισχύουσες τιμές για τέτοιου είδους προϊόντα ή υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Τα υλικά στην ιστοσελίδα σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μπορεί να είναι ξεπερασμένα και η Skytrack δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να ενημερώνει τα υλικά στην ιστοσελίδα σε σχέση με τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.

Λογαριασμοί, Κωδικοί Πρόσβασης & Ασφάλεια

Ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να απαιτούν να ανοίξετε ένα λογαριασμό. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που κρατάτε για το λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης σας, καθώς και για οποιαδήποτε και όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να κρατήσετε αυτές τις πληροφορίες ασφαλής και εμπιστευτικές. Συμφωνείτε να ενημερώσετε τη Skytrack αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού ή του κωδικού πρόσβασής σας, ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για τις ζημίες που πραγματοποιούνται στη Skytrack ή σε οποιοδήποτε άλλο χρήστη ή επισκέπτη της ιστοσελίδας που οφείλονται σε κάποιον άλλο που χρησιμοποιεί το λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα της αποτυχίας σας να κρατήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας ασφαλή και εμπιστευτικά.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης ή το λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου, οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς τη ρητή άδεια και συγκατάθεση του κατόχου του εν λόγω κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού. Η Skytrack δεν μπορεί και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις αυτές.

Απόρρητο

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Skytrack ισχύει για τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς οι όροι είναι ένα μέρος αυτών των Όρων Χρήσης από αυτή την αναφορά. Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Skytrack, κάντε κλικ εδώ. Επιπλέον, με τη χρήση του δικτυακού τόπου, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ εντελώς ιδιωτική ή ασφαλή. Καταλαβαίνετε ότι κάθε μήνυμα ή πληροφορίες που στέλνετε στην ιστοσελίδα μπορούν να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από άλλους, ακόμα κι αν υπάρχει μια ειδική ειδοποίηση ότι μια ιδιαίτερη μετάδοση (για παράδειγμα, στοιχεία πιστωτικής κάρτας) είναι κρυπτογραφημένη.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και με την ιστοσελίδα της Skytrack

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ανεξάρτητους δικτυακούς τόπους τρίτων (“Linked Sites”). Αυτές οι συνδεδεμένες τοποθεσίες παρέχονται μόνο ως ευκολία για τους επισκέπτες μας. Τέτοιες συνδεδεμένες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Skytrack, και η Skytrack δεν είναι υπεύθυνη και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων τοποθεσίων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε πληροφοριών ή υλικών που περιέχονται στις ιστοσελίδες αυτές. Θα χρειαστεί να κρίνετε ανεξάρτητα όσον αφορά την αλληλεπίδραση σας με αυτές τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες.

Αποποίηση Ευθυνών

Η SKYTRACK ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Η ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ”. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η SKYTRACK ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΧΕΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΖΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΟΥΣ Ή ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η SKYTRACK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SKYTRACK ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή / ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ SKYTRACK. ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΟΣΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ. Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ SKYTRACK ΓΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ.

Η παραπάνω δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει για οποιαδήποτε ζημία, ευθύνη ή τραυματισμούς που προκαλούνται από οποιαδήποτε αποτυχία απόδοσης, λάθους, παράλειψης, διακοπής, διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή τη μετάδοση, ιού υπολογιστών, αποτυχία της γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αλλοίωση, ή χρήση, είτε για παραβίαση της σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας ή οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η Skytrack διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση: (1) να τροποποιήσει, αναστείλει ή διακόψει τη λειτουργία ή πρόσβαση στην ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε τμήματός της, για οποιοδήποτε λόγο, (2) να τροποποιήσει ή να αλλάξουν την ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε τμήμα της, καθώς και τυχόν ισχύουσες πολιτικές ή όρους, και (3) να διακόψει τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε τμήμα της, όπως είναι απαραίτητο για την εκτέλεση τακτικής ή μη τακτικής συντήρησης, διόρθωση σφαλμάτων, ή άλλες αλλαγές.

Περιορισμός Ευθύνης

Εκτός απ ‘όπου απαγορεύεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Skytrack δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας για τυχόν έμμεσες, επακόλουθες, παραδειγματικές, τυχαίες ή σωφρονιστικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, ακόμη και αν η Skytrack έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Εάν, παρά τις λοιπές διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης, η Skytrack βρέθηκε να φέρει ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από ή είναι με οποιοδήποτε τρόπο συνδεμένη με την χρήση της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου, η ευθύνη της Skytrack δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το μεγαλύτερο από (1) το σύνολο των τυχόν συνδρομών ή παρόμοιες αμοιβές σε σχέση με οποιαδήποτε υπηρεσία ή χαρακτηριστικό ή στην ιστοσελίδα καταβάλλεται σε έξι μήνες πριν από την ημερομηνία της αρχικής απαίτησης εναντίον της Skytrack (αλλά μη συμπεριλαμβανομένης της αγοράς τιμή για κάθε υλικό από τη Skytrack ή προϊόντα λογισμικού), ή (2) € 100,00. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς της ευθύνης, οπότε ο ανωτέρω περιορισμός μπορεί να μην ισχύει για εσάς.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε τη Skytrack, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους προκατόχους, διαδόχους των μετόχων, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, θυγατρικές και συνεργάτες της, από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, απώλεια, ευθύνη, αξίωση ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων), εναντίον της Skytrack από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Παράβαση των Όρων Χρήσης

Η Skytrack μπορεί να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που έχει για σας (συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας σας) αν αποφασίσουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με οποιαδήποτε έρευνα ή παράπονο σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, ή για την αναγνώριση, την επαφή ή να κινηθούμε νομικά ενάντια σε κάποιον που μπορεί να προκαλεί ζημία ή παρέμβαση (είτε εκούσια ή ακούσια) στα δικαιώματα ιδιοκτησίας της Skytrack ή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή την ιδιοκτησία των επισκεπτών ή χρηστών της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των πελατών της Skytrack. Η Skytrack διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία που η Skytrack κρίνει αναγκαία για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμό, νομική διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα. Η Skytrack ενδέχεται επίσης να αποκαλύψει τα στοιχεία σας όταν η Skytrack κρίνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ή επιτρέπει τέτοια αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας της απάτης.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Skytrack μπορεί να διατηρήσει οποιαδήποτε μετάδοση ή την επικοινωνία σας με τη Skytrack μέσω της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρεται στην ή μέσω της ιστοσελίδας, και μπορεί επίσης να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά, αν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν η Skytrack κρίνει ότι τέτοια διατήρηση ή αποκάλυψη είναι λογικά αναγκαία για (1) τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, (2) την επιβολή αυτών των Όρων Χρήσης, (3) απάντηση σε ισχυρισμούς ότι οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων, ή (4) προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας της Skytrack, των υπαλλήλους της, των χρηστών της ή των επισκεπτών της ιστοσελίδας, και το κοινό.

Συμφωνείτε ότι Sη kytrack μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσει την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα ή / και να αποκλείσει στο μέλλον την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα αν αποφασίσουμε ότι έχετε παραβιάσει αυτούς τους Όρους Χρήσης ή άλλες συμφωνίες ή τις κατευθυντήριες γραμμές που μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας. Επίσης, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης θα συνιστούσε παράνομη και αθέμιτη επιχειρηματική πρακτική, και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην Skytrack, για την οποία η νομισματική αποζημίωση θα είναι ανεπαρκής, και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για να απόκτησει η Skytrack κάθε διατακτική ή δίκαιη αποζημίωση που κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές οι αποζημιώσεις είναι πλέον από οποιαδήποτε άλλα ένδικα μέσα που μπορεί να έχει κατά το νόμο ή στα ίδια κεφάλαια.

Συμφωνείτε ότι η Skytrack μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα, για αιτίες, οι οποίες περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά) (1) αιτήματα των αρχών επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες, (2) ένα αίτημα σας (αυτο-διαγραφή λογαριασμού), (3) κατάργηση ή ουσιώδη τροποποίηση της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται στην ή μέσω της Ιστοσελίδας, ή (4) απροσδόκητα τεχνικά ζητήματα ή προβλήματα.

Αν η Skytrack έχει λάβει οποιαδήποτε νομικά μέτρα εναντίον σας ως αποτέλεσμα της παραβίασης από εσάς αυτών των Όρων Χρήσης, θα δικαιούται να ανακτήσει από εσάς, και εσείς συμφωνείτε να πληρώσετε, τις αμοιβές και τα έξοδα μιας τέτοιας δράσης όλων των εύλογων δικηγορικών, επιπλέον της οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης που δικαιούται η Skytrack. Συμφωνείτε ότι η Skytrack δεν θα ευθύνεται σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τον τερματισμό της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Νόμοι, Επίλυση Διαφορών

Συμφωνείτε ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαφορών, θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδας. Οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την αιτία της αγωγής που ανακύπτει, αλλιώς τέτοια αξίωση ή αιτία της αγωγής έχει παραγραφεί. Ισχυρισμούς σύμφωνα με ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις της αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε αυτόν τον περιορισμό. Αποζημίωση για διάφορα έξοδα και ζημιές δεν είναι δυνατό να ζητείτε ή να λάβετε εκτός από ότι τα ισχύοντα έξοδα και αμοιβές δικηγόρων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαμάχης ή διαφωνίας μεταξύ εσάς και της Skytrack που θα προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας, τα μέρη θα προσπαθήσουν, έγκαιρα και με καλή πίστη, για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς. Αν δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε οποιαδήποτε τέτοια διαφορά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (που να μην υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες), τότε κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει τέτοια διένεξη ή διαφορά σε διαμεσολάβηση. Αν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, στη συνέχεια, τα μέρη είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικο μέσο έχουν στη διάθεσή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ακύρωση όπου Απαγορεύεται

Η Skytrack διαχειρίζεται και λειτουργεί την ιστοσελίδα www.skytrack.gr από τα κεντρικά της στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, άλλες ιστοσελίδες της Skytrack μπορεί να διαχειρίζονται και να λειτουργούν από διάφορες τοποθεσίες εκτός Ελλάδας. Αν και η ιστοσελίδα είναι προσιτή σε όλο τον κόσμο, δεν είναι όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται, παρέχονται ή προσφέρονται μέσω ή στην ιστοσελίδα διαθέσιμα σε όλα τα άτομα ή σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, ή κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση έξω από την Ελλάδα. Η Skytrack διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, την παροχή και την ποσότητα κάθε χαρακτηριστικού, προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή γεωγραφική περιοχή. Οποιαδήποτε προσφορά για κάθε χαρακτηριστικό, προϊόν ή υπηρεσία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα είναι άκυρα όπου απαγορεύονται. Αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα έξω από την Ελλάδα, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Διάφορα

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή εξαγάγετε ή επανεξαγάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή προσαρμογή αυτού του Περιεχομένου, ή οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται στον ιστότοπο, κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό νόμους της Ελλάδας και τους κανονισμούς περί εξαγωγών.

Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης κηρυχθεί από δικαστήριο ή δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι διατάξεις αυτές πρέπει να περιοριστούν ή να εξαλειφθούν στο ελάχιστο αναγκαίο βαθμό και να αντικατασταθούν με μια έγκυρη διάταξη που ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο την πρόθεση των παρόντων Όρων Χρήσης, έτσι ώστε οι παρόντες Όροι Χρήσης να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Skytrack σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας, και οποιαδήποτε και όλες οι άλλες γραπτές ή προφορικές προϋπάρχουσες συμφωνίες μεταξύ εσάς και της Skytrack σε σχέση με την εν λόγω χρήση καταργούνται και ακυρώνονται. Εκτός από αυτές που παρέχονται σε μια συμφωνία αγοράς σας με τη Skytrack, η Skytrack δεν θα δεχτεί καμία πρόταση μεταβολής σε αυτούς τους Όρους Χρήσης, και όλες αυτές οι προτάσεις κατηγορηματικά απορρίπτονται. Τυχόν αποτυχία της Skytrack να επιμείνει ή να εφαρμόσει την αυστηρή εκτέλεση των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτηση της Skytrack από οποιαδήποτε διάταξη ή οποιοδήποτε δικαίωμα που έχει στο να επιβάλει αυτούς τους Όρους Χρήσης, ούτε οποιαδήποτε συμπεριφορά μεταξύ της εσάς ή οποιοσδήποτε αντίδικου και της Skytrack να θεωρηθεί ότι ως τροποποίηση οποιασδήποτε διάταξης αυτών των Όρων Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης δεν πρέπει να ερμηνεύονται ότι παρέχουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή ένδικα μέσα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Σχόλια & Πληροφορίες

Κάθε σχόλιο που παρέχετε σε αυτό τον ιστότοπο θα πρέπει να θεωρούνται ως μη εμπιστευτικά. Η Skytrak πρέπει να είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές απεριόριστα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Πνευματικά δικαιώματα © 2015-2018 Skytrack EE. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  • Skytrack EE
  • ΑΦΜ 800719264
  • ΔΟΥ Ζ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • Έδρα ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 0, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 57001, ΕΛΛΑΔΑ
  • αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 138250905000

 

Ενημερώθηκε από τη νομική υπηρεσία της Skytrack στις 15 Μαρ, 2020